ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Аспекти на бедността и политиките на намеса и противопоставяне за подобряване жизненото равнище на бедните

Фадел Али Хусен

Резюме

Съществуват различни видове бедност: материална, липса на съучастие, липса на
независимост, липса на защита. Откриват се и други изрази и словосъчетания за
бедността, в зависимост от нейната продължителност, като временна бедност, сезонна
бедност, трайна бедност, наследствена бедност. Отношението към въпроса за
третирането на бедност също е различно. След периода, когато на бедността се гледа
като на социален въпрос, който засята единствено бедните и извършване на благодеяния
спрямо тях, сега той започва да се счита за социално-икономически въпрос, в стремежа да
се постигне по-добро използване на неизползваните и изоставени възможности, енергия и
ресурси на бедните, за да се повиши тяхната производителност, да се повишат доходите
и да се подобрят условията на живот.
Ключови думи: бедност; безработица, социална политика; Йеменско общество;
Европейски програми

Пълен текст