ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Доброволчеството: между организацията и гражданската инициатива. Аспекти, ползи, бъдеще

Георги Бойков, Полина Петкова, Тамара Томова, Петър Кънчев, Данаил Мирчев, Десислава Стоянова, Мехмед Мерсим, Кристияна Сергиева, Радина Радойкова, Ваня Вълчева, Гергана Стойкова, Неби Белев, Николай Балтов, Любомир Димитров, Александра Прунова, Милена Хаджиева, Десислава Узунова

Резюме

Тъй като Европейската комисия обяви 2011 година за "Година на доброволчеството", студентите участници в "Клуба на социолога" към катедра "Социология" на Югозападен Университет "Неофит Рилски", проведеха дискусии на теми, свързани с доброволчеството. Въпреки, че към момента в България доброволчеството не е силно застъпено като всяко важно социално явление то става все по-популярно и ще заема все по-важно място в обществото. В резултат на дискусиите успешно бе зададена дефиниция за доброволчеството. Също така бяха отчетени важни разлики свързани с доброволчеството и дейности сходни на него. Бяха обсъдени и различни форми и приложения на доброволната дейност и се стигна до извод, че то е незаменимо и може да играе активна роля за разрешаване на множество проблеми в обществото, като в същото време се алармира, че една такава дейност, колкото и хуманна да изглежда може да бъде използвана за съвсем друго предназначение.

Пълен текст