ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Информационните технологии и културата на модерното общество

Владимир Дулов

Резюме

Цел на настоящата студия представлява разглеждането на
информационните технологии и тяхното приложение като елементи от културата
на модерността. Авторът развива тезата, че водещата роля на социалните
комуникации в конструирането на съвременните реалности представлява същностна характеристика на модерността. Поради това компютърните и мрежови
информационни технологии очертават нова и качествено различна фаза в развитието на модерното общество, която често бива наричана "пост-модерн". Характерно за тази фаза e разгръщането на всички потенции, заложени в модерната менталност и социална практика.
Компютърните мрежи създават виртуални модели на модерната култура, те
възпроизвеждат изцяло нейния перцептивно-семантичен континуум (многомерно
пространство на взаимодействие на образите, символите, операциите по предаване на смисъл, начините за конструиране на социалната реалност). Затова изобщо не можем да се съмняваме в това, че техноструктурата на информационното общество представлява носител на всички основни характеристики на модерността: инструменталната рационалност, сциентизма, секуларността.
В студията са разгледани комплексните трансформации, с които е свързан
преходът от постиндустриалното към информационното общество.

Пълен текст