ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Образователни неравенства в контекста на българското съвремие

Валентина Миленкова

Резюме

Настоящата статия е фокусирана върху изследване на неравенствата, съществуващи в
училищната среда на съвременна България. Анализът е базиран върху няколко основни теоретични
предпоставки и съответстващите им индикатори (Harvey), използвани за измерване на
образователните неравенства:
- Вход, описващ условия и ресурси (финансови, физически, личностни) на училището.
- Образователен процес, отнасящ се до всички процеси, протичащи в училището: предразположения и
ценности, ниво на интереси, методи на преподаване, контакти, оценяване.
- Постижения, касаещи резултатите на учениците, влияние на семейството и неговият културен,
икономически и социален капитал (Бурдийо).
- Цели - отнасящи се до ефикасността на образованието и показващи корелацията между
постижения и изходни условия.
Настоящата рамка за операционализация на неравенстват се отнася до няколко типа български
училища - елитни, частни, ромски. Базирана на емпирични резултати и данни, на ученически
постижения и мнения, на оценки на учителите, настоящата статия е фокусирана върху степента, в
която различните български училища създават равенство на образователните възможности или
създават неравни условия на «входа», в «процеса на обучение», на «изхода» на образователния цикъл.
Един от изводите е, че същетсвуват сериозни различия между училищата като среда, продуцираща
неравенства.
Ключови думи: Равенство на образователните възможности,
операционализация на неравенствата, съвременни български училища

Пълен текст