ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Отвъд легитимността. Предпоставки и дефицити за формиране на девиантна идентичност на деца от социални домове

Диляна Керанова

Резюме

В последните години в България все по-често се обсъждат проблемите на децата, лишени от родителски грижи, настанени в специализирани институции, големият им брой и стремежът за деинституционализацията им. Предлагат се редица мерки за тяхното решаване. Интернатната институционализирана грижа се очертава като все по-неприемлива и нефункционална. Институция, която някога е придобила право на легитимност днес губи своите позиции, предпоставяйки дори криза на легитимността. Легитимната институция се оказва кризисно натоварена и в крайна сметка нелегитимна. Загубата на легитимност, от своя страна, води до алиенация на възпитаниците на тази институция, с която се предизвиква социалната им дезинтеграция, както и обратно - социалната дезинтеграция алиенира възпитаниците на тази институция и поражда по-нататъшното загубване на легитимност.

Независимо от засиленана медийна "рефлексия" относно децата от институциите - животът им все още е енигма за голяма част от нашето общество.

Обръщайки изследователски поглед към тази проблематика би ми се искало да избегна баналните представи и да изложа една гледна точка, основана на няколкогодишния ми емпиричен опит с деца от институциите. Ще се опитам да насоча вниманието си към причините и факторите, изграждащи девиантната идентичност на институционализираните деца, проблематизирайки широко разпространени нагласи и предразсъдъци.

Изучаването на образа на живот и социалната организация на децата от институциите, на специфичните им социализационни процеси и на девиантните поведенчески отклонения в тях, които влизат в изследователския периметър на публикацията, се основават не само на теоретичните източници, до които сме имали достъп, но и на резултатите от приложените няколко социологически методa: биографичен метод (жизнена история), включено наблюдение и контент-анализ на вестниците "24 часа" и "Дневник". Изследователският подход, основан на качествени методи, позволява да се анализира в дълбочина дадената социална група и да се верифицира лансираната теза. В същото време резултатите от изследването биха предоставили необходимите елементи за нейното "структуриране" Използваният количествен метод- индивидуална пряка анкета, от своя страна, способства за конструиране на основните параметри на общественото мнение за децата от специализирани институции. Информацията, получена чрез различните методи не само се допълва, но и позволява контролираност на резултатите.

На базата на теоретичен и емпиричен анализ се прави опит за цялостна характеристика на образа на деца, настанени в социални институции, както и за идентифициране на условията и факторите, които създават условия за формиране на девиантна идентичност, предизвиквайки криза на легитимността.

Пълен текст