Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Перспективи пред „Управление на промяната”

Елица Петрова

Резюме

Цел на настоящата научна студия е представянето на необходимостта от управление на промяната в организацията.
Обекти на студията са въпросите свързани с необходимостта от промяна в съвременната организация, последиците от неуправляваната промяна, направленията на индивидуална и организационна промяна, представяне на чуждестранния теоритичен и практически опит в областта на управление на промяната, осъществяване на промяната, съпротива срещу промяната, възможните реакции на съпротивата и други.
Представената разработка има следната структура:
a. Въведение или "Защо управление на промяната?" Последици от неуправляваната промяна
b. Процеса на организационна промяна
c. Индивидуална и организационна промяна
d. Теории и модели за управление на промяната
e. Няколко атаки към промяната и възможните отговори
f. Заключение
Ключови думи : управление на промяната, промяна, индивид, организация, теории и модели за управление на промяната

Пълен текст (БГ)