ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Медийна конвергенция и мобилни измерения на медийната култура

Добринка Пейчева

Резюме

Някои от концептуализациите, които са артикулирани в тази статия, са свързани със следните търсения: в практиките на новите медии се наблюдава една еволюция на метамедийността и взаимозаменимостта между тях; взаимозаменяемостта на интернет и клетъчните телефони по отношение на определени функции, стана тяхна иманентна особеност в постмодерното преструктуриране на комуникациите; едно ново измерение на културата се наблюдава и то е свързано с мобилносттаa; със своята действителна мигновеност културното участие се трансформира в съучастие в претворяването на действителността; обратната връзка революционизира доскорошния еднолинеен модел на масовокомуникационния процес и предизвика парадигмални промени, равносилни на революция в комуникациите и културата- индивидите се превръщат от реципиенти в сътворци и комуникатори, в създатели и разпространители на собствени творби. Новата мобилно детерминирана култура придоби глобални измерения Нарастващ брой от конвергентни процеси заемат място в медийната действителност Конвергентността е особено изразена при взоимозаменяемостта на новите медии. Медиализацията на обществото, която е резултат и на тези конвергентни процеси, наред с останалите фактори, е предпоставка за конвергентните процеси в глобален план.Един проблем, който подлежи на по-нататъшно концептуализиране е икономическата детерминираност на преструктуризациите на комуникационните пространства. По-нататъшни изследвания биха потвърдили или отхвърлили подобни теоретични предположения в тази посока Последиците от този нов тип медийна конвергенция и мобилностни измерения на медийната култура предстоят да бъдат допълнително доказвани и интерпретирани.

Kлючови думи: media convergency; restructuring of communications, media interchangeability; mediatization of society.

Пълен текст