Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Рекламата като част от средата. Амбиент рекламата

Албена Павлова

Резюме

В статията са разгледани отношенията реклама-среда от различни гледни точки. Разгледани са начините, по които се възприема рекламата и въздействието и върху потребителите и средата. Разгледана е и промяната на възприемането на рекламата под въздействието на средата. Акцентирано е и върху амбиент рекламата като нов и креативен вид реклама, свързана със средата, в която живеем. Изясняват се понятията "текст" и "контекст" в рекламната комуникация.

 

Ключови думи: реклама, околна среда, амбиент, асоциативно мислене, промяна

Пълен текст (БГ)