Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Стил на живот на постмодерното общество

Мая Келиян

Резюме

В статията подробно е анализирана еволюцията в концепциите за стила на живот и в изследователските подходи към него. Той се определя като социално-групово закрепеният синтез, единството от специфични, типични и разграничими за отделните субекти модели на потребление, свободно време, както и на редица отличителни дейности извън платения труд, извършвани по необходимост, както и оценките, нагласите и удовлетвореността от последните. Той има структуроопределящо значение за отделните социални субекти и е сред значимите, ключови показатели за социално-груповия статус в постмодерното общество.

Стилът на живот придобива описаните по-горе характеристики на определен етап от обществено-историческото развитие - в постмодерното общество. В статията са анализирани основни концепции за постмодерното и постмодернизма. Достига се до извода, че постмодерното общество по своята същност е качествено различно от модерното общество и изразява промяна не само в ценностите и в културните практики, но и в механизмите на социалното структуриране. То се основава на нов тип социално структуриране, в което стилът на живот е със значима и определяща роля, средните слоеве са със знаков характер за неговите особености и развитие, а локалните общности имат все по-значимо присъствие и важна роля в цялостния обществен живот. Процесът на съществени социалноикономически, структурни, културни, ценностни, политически и т.н. промени, посредством които обществото преминава към постмодерния си стадий се означава с понятието "постмодернизация".

 

Ключови думи: стил на живот, постмодерно общество, постмодернизация

Пълен текст (БГ)