Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Философски подходи към религията в перспективата на концепцията“Human Essence"

Нонка Богомилова

Резюме

В статията е направен опит за реконструиране в схематизиран и резюмиран план на основни тези и подходи към религията на философи и теолози, които приемат "човека",  "човешката същност", "човешката природа" като концептуално ядро на своя анализ на религозния феномен.

Ключови думи: философия на религията, човешка същност, теология, антропология.

Пълен текст (БГ)