Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Демографски и социално-икономически характеристики на бедните домакинства с деца в контекста на постмодерното общество

Камелия Петкова

Резюме

В условията на икономическа и финансова криза, бедността сред децата се очертава като важен проблем, за повечето европейски страни и България. Имайки предвид, че децата са зависима категория, идентифицираща се със съответните първични групи (семейство, домакинство), то те следва да бъдат разглеждани на базата на спецификите, които тези семейства, домакинства имат.  В настоящата статия на базата на извършения вторичен социологически анализ на данни от проведени изследвания са очертани основните типове домакинства с деца, за които съществува най-висок риск от живот в бедност.

 

Ключови думи: детска бедност; бедни домакинства с деца

Пълен текст (БГ)