Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Място на изборите в демократичния политически процес

Петрана Стойкова

Резюме

Съществуват множество дефиниции на демокрацията, някои съвсем кратки, други стремящи се към изчерпателност. На практика, обаче всички те са свързани с политическото представителство и са изразител на значимостта и ролята му в демократичния политически процес. Въз основава на политическото представителство се различават пряката от непряката (представителната) демокрация. Изборите биват определяни като "кръвоносна система" на представителната демокрация, като механизъм чрез който бива легитимирана цивилизованата смяна на властта. Политическото представителство, обаче се оказва изправено преди редица предизвикателства. В отговор на тях, в съвременните демокрации се наблюдава възраждане на различните форми на пряка демокрация. Възниква въпроса, обаче в такъв случай прилагането на тези форми променят ли ролята на избора. Приема се възгледа, че изборите са институт със смесен характер, който се намира на границата на пряката и представителната демокрация и социалната значимост на изборите нараства в съответствие с основната тенденция в развитието на съвременното общество и държава - утвърждаване на демокрацията.

Ключови думи: демокрация, политическо представителство, избори

Пълен текст (БГ)