ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Комуникиращите общества

Евгени Василев

Резюме

Комуникацията и глобализацията са силно свързани като процеси. В тази статия се показва както свързваността им, така и "шумовете", които пречат за пълноценното комуникиране на обществата. Тези пречки по комуникационния канал могат да бъдат от всякакво естество. Едно от ограниченията за пълноценна комуникация между обществата е отсъствието на подходящи технологии. Освен технологичните ограничения, от значение са и различията в културата на общуване,  както и идеологическите, икономическите и езиковите различия. Някои от тези ограничения биват преодолени, други остават и до днес. Подобни процеси са валидни и за България, която от затворена Задруга, постепенно се отваря за света, без това да означава, че нейният глобализационен процес е завършил, както впрочем и на всяко едно общество на Земята.

Ключови думи: комуникация, глобализация, общества, пречки, култура, технологии

Пълен текст