ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Културно-когнитивните институции-доминантен аспект в процеса на социализация в мултилевъл маркетинг организациите

Полина Петкова

Резюме

Като ключови социо-културни градивни елементи на човешките общества, институциите  заемат централно място за социологическото изследване. В последните десетилетия, институционалният анализ все повече придобива насока към анализ на организациите, докато институциите се разглеждат като обкръжаваща среда или поле на организациите.

В публикацията са разгледани "старият" и "новият" институционализъм, характерните им черти и различия, като в края достигам и до организационния анализ на конкретен вид организации и по точно до начина и вида на социализиращите институции, необходими за успешната реализация както на служителите, така и на самата организация.

Целта на тази публикация е, въз основа на описаните характеристики на трите стълба за възпроизвеждане на институциите и спецификите на мултилевъл маркетинг (МЛМ) организациите дa обоснова тезата, че основа за създаване и поддържане на този вид икономически организации е точно културно-когнитивния стълб на институциите.

Kлючови думи: Институционализъм, Неоинституционализъм, Oрганизации и организационно поведение, MЛM Oрганизации

Пълен текст