ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Семейните конфликти-подтик към разводи

Валбона Муча

Резюме

В статията са разгледани и интерпретирани основните аспекти на семейните отношения. Представени са темите за семейните конфликти и рисковите фактори за това. Конфликтите в семейството се проявяват в много форми: между родители и деца, снаха и свекърва, съпруг и съпрупа, сестра и брат и др. Това е защото семейството остава най-важната първична група в нашия живот. Отношенията между членовете са непосредствени, продължителни и изпълнени с емоции, характеризирани с висока степен на задължения и взаимна отговорност.

В основата на конфликтите са мотивите, които са свързани с властта в семейството. Основният акцент в проблема с конфликтите в семейството е и тяхното въздействие върху решаването на съпружески отношения; така с развода, се изтласква към идентификация и изясняване на проблема.

Целта на статията е идентифициране на някои семейни конфликти, които могат да причинят развод и намиране на начини за разрешаването им.

Kлючови думи: Семейство, Развод, Конфликти, Семейни отношения

Пълен текст