ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Интеграция на студентите към изследователска работа и участие в дигитална среда

Валентина Миленкова

Резюме

Настоящата статия има за цел да анализира няколко важни аспекта в осмислянето на университетското образование като среда на интелектуална и изследователска трансмисия, акцентирайки върху следните въпроси:

- Кои са характеристиките на интегрирането на студентите към изследователска работа;

- Какви качества формира изследователската дейност;

- Как обучаваните млади хора се отнасят към различните изследователски активности.

Акцентът в анализа е поставен върху студентите и тяхната гледна точка за включването им в изследователски дейности.

Статията е базирана на резултати, получени в хода на проекта "Европейски подход за публични компетенции и участие в дигитална среда", реализиран от преподаватели, докторанти и студенти от катедра Социология, ЮЗУ "Неофит Рилски", през 2014 г. с ръководител доц.дсн Добринка Пейчева. Основен метод за получаване на информация са  2 фокус групи, проведени със студенти от хуманитарни специалности.

Модерното университетско образование трябва да представлява единство на обучение и изследване.Включването на студентите в него е важно, защото:

- повишава придобиваната от тях квалификация и професионалните им умения;

- допринася за усвояване на компетентности чрез "правене";

- формира нагласа за учене и усвояване на нови неща.

Чрез изследователската работа:

- студентите стават по-активни и заинтересовани от обучението;

- прилагат на практика наученото от лекции и упражнения;

Включването на изследването в методите на преподаване е важно за ефективността на образователния процес, защото е насочена към комплексното личностно развитие както от гледна точка на усвояване на конкретни умения и компетентности, така и по отношение формирането на качества, които имат значение за създаване на обща познавателна нагласа.

Един от важните изводи на статията е, че участието в изследователска дейност от страна на студентите е предпоставка за тяхната бъдеща професионална идентичност. Изследването акцентира на това, че създаването на студентски изследователски умения е свързано с учебните програми, които трябва да стимулират повече творчество, индивидуален подход и да кореспондират с личностно-центрираната педагогика. Също е необходимо да се подчертае дефинирането на разнообразни методи на преподаване и изпитване, стимулиращи индивидуалността в процеса на обучение.

Пълен текст