ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Медийната грамотност като част от публична компетентност за участие в дигитална среда

Добринка Пейчева

Резюме

Статията е посветена на медийната грамотност като елемент от публичните компетенции за участие в дигитална среда. Осъществена е  в рамките на национален проект "Европейски подход за публични компетенции и участие в дигитална среда" с ръководител Добрина Пейчева (ЮЗУ"Н.Рилски") по линия на Наредба №9 на Министерството на образованието и науката през 2014.

На базата на историческа ретроспекция и наличие на европейски и национални регламентационни основания се разкрива състоянието на медийната грамотност като предпоставка за компетентно участие в дигитални условия

Ключови думи: медийна грамотност; медийно образование; медиализация; дигитална среда

Пълен текст