ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Придобиване дигитални компетенции като средство за намаляване на структурната безработица и успешно реализиране на пазара на труда

Виолета Николова

Резюме

Дигиталната компетентност се определя от Европейския съюз като една от ключовите компетенции за учене през целия живот. Обезпечението на младите хора с ключови компетентности и подобряване на образователните им постижения са основна част от стратегиите на Европейския съюз за растеж, за устойчиво развитие и за работни места. Населението на Република България е ситуирано в сложна социална, политическа и икономическа обстановка. Безработицата е социален риск, предизвикващ редица икономически и социални последици. Изграждането на дигитални компетентности на студенти от различни специалности ще спомогне те да се изградят като конкурентноспособни кадри на националния и европейски пазар на труда. Изграждането не тези компетентности би могло да доведе до нова вълна на реализации на пазара на труда от страна на млади специалисти и свеждане до минимум на равнището на структурната безработица .

Ключови думи: дигитални компетентности, безработица, реализация

Пълен текст