ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Имидж, репутация, бранд

Албена Павлова

Резюме

Статията разглежда спецификите и параметрите на употреба на понятията имидж, репутация и бранд. Направен е широк преглед на определенията на тези понятия (основно в българската, рускоезичната и англоезичната литература), изведени са собствени определения. Oбобщенията са направени в сравнителни таблици. Статията запълва една празнина в българската литература, свързана със сравнителния анализ на тези три относително нови понятия.

Ключови думи: имидж, репутация, бранд, специфики

Пълен текст