ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Влиянието на диаспората за формирането на имиджа на страната. Световният опит и молдавските реалии на диаспората на молдавските българи

Евгений Чирков

Резюме

Цел на настоящето изложение представлява осмисляне на ролята на съвременната българска диаспора за укрепване на имиджа на България и Република Молдова в света.

Важен фактор за възприятието и формирането на международния образ на държавата представлява нейната диаспора и диаспорните организации, които със своята дейност и начин на живот представят образа на своята историческа родина, чертите на националния характер в обществата, граждани на които те са станали. Разпространявайки и пропагандирайки националната култура и ценности, лобирайки за национални проекти и програми, с помощта на средствата за масова комуникация, Интернет и социалните мрежи, те активно се намесват в процесите на междудържавна и глобална комуникация в световното пространство. Така те могат да влияят на възприятието на образа на държавата, представляваща тяхна историческа територия от страна на другите участници в международните отношения.

Пълен текст