ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Ключови ценности в днешното българско общество

Петрана Стойкова

Резюме

В рамките на проект "Културни универсалии в академична среда", който бе реализиран през 2015 година под ръководството на  проф. д.н. Валентина Миленкова, бяха проведени две фокус групи със студенти в редовна форма на обучение от специалностите "Социология" и "Психология" към Югозападен университет "Неофит Рилски".

Резултатите от груповите дискусии разкриват продължителността и все по-сериозните измерения на ценностната криза в българското общество. Семейството, образованието и трудолюбието са променили своето място в ценностната система на българите. Седемте ключови ценности, които Питър Бъргър счита за общоприети в рамките на западната "икономическа култура": материално благосъстояние, равенство, политически свободи, защита на човешките права, индивидуална автономия, запазване на традицията и общността, участниците във фокус групите също не припознават като ценности присъщи на днешното българско общество.

Ключови думи: ценност, ценностна система, ценностна криза

Пълен текст