ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Поглед към емпирията: ценности в образованието.Сравнителен анализ на фокус групи и дълбочинни интервюта в три български университета

Марио Маринов

Резюме

Статията обобщава фокус групи и интервюта от 2015 г. в Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - Филиал "Любен Каравелов", Кърджали и Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" - Педагогически колеж, Плевен.

Тематичен кръг: проблеми на образованието, кариерата, мобилността, начинът на израстване, връзките в обществото, семейството, професионалните общности, приятелският кръг, институциите, доверието между хората в обществото, религията.

Основни обобщени акценти:Разпространеното мнение за  образованието в България е, че  не е на нужното ниво и че значението на образованието като ценност намалява. То  се разглежда като необходимост за бъдеща кариера и средство за изкарване на прехраната. Счита се, че правенето на кариера има стеснени възможности поради съществуващите в страната   ограничения от икономически характер. Семейството се оказа начело в йерархията на  ценностите. Мобилността  се извежда като фактор, подпомагащ намирането на работа, за създаване на контакти.  Отбелязва се, че  е по-добре  да се израства с лични качества, но се отчита, че в България без чужда помощ не е възможно да се направи кариера. Повечето студенти нямат доверие в институциите, а политиците губят доверие. Религията е важна, но не е с водеща позиция.

Ключови думи: ценности, образование, семейство, кариера, институции, религия.

Пълен текст