ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Предизвикателства на електронното четене в медиализираното общество

Добринка Пейчева, Лилия Райчева, Виолета Николова, Валентина Миленкова, Жеко Кьосев, Владимир Дулов, Валбона Муча, Диляна Керанова, Ивона Фалина, Александър Христов

Резюме

Еволюцията на масовокомуникационните средства по посока на персонализираност, интерактивност и мобилност, както и задълбочаващата се медийна обвързаност на социалнитe сфери, институции и групи, предизвикаха редица  трансформации в институционалното, групово и междуличностното общуване, включително и  "удвояване" на тяхната физическа битийност. Новите медийни образувания от рода на блогове, влогове, е-книги, е-вестници, е-радиа, е-телевизии, е-списания, профилирани и институционални сайтове, социални мрежи и пр. позиционират общуването в неограничени пространствени траектории, ангажирайки все повече хора  и институции. Eволюционното комуникационно развитие се насити с безпрецедентни и безаналогови културни метаморфози и комуникационни съсредоточия, с нови културни практики и поведенчески промени. Чрез различни носители е-четенето стана основна комуникационни дейност в съвременното медиализирано общество.

Настоящата статия е опит да се разкрият съвременните медийно детерминирани измерения на трансформациите в четенето, на базата на проведени за целта  емпирични социологически изследвания, в рамките на научноизследователски проект към Югозападен университет Неофит Рилски през 2015 г. с ръководител Добринка Пейчева.

Ключови думи: е-четене, медиализационна теория; комуникационни преструктуризации

Пълен текст