ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Ценности в българска среда

Валентина Миленкова

Резюме

В статията са проследени различни аспекти на отношението на българите към различни ценности у нас. Една от ключовите ценности е образованието. Образованието определено се приема от хората като важен и значим фактор за успех в обществото. Базирайки се на резултати от Европейското социално изследване, вълни 2006, 2009, 2012/2013 се отчита, че в български условия съществува междупоколенческа образователна мобилност и  образователната степен на изследваните лица е по-висока от тази на техните родители. В страната има добри възможности за образование, макар  състоянието на образователната система да не е особено добро, при това водеща в социализиращата функция на училището е неговата дисциплинираща мисия. Значимостта на ценността на образованието като важен фактор за развитие проличава и в готовността на хората да повишават своето обучение и квалификации, т.е. да се стремят да учат и в бъдеще да се развиват непрестанно. Текстът представлява един опит за дискутиране на важни и значими проблеми на ценностите и отношението към тях в български условия.

Настоящата статия е резултат от проект "Културни универсалии в академична среда", реализиран през 2015, по Наредба 9, ЮЗУ "Неофит Рилски", р-л на проекта проф.дсн Валентина Миленкова.

Ключови думи: ценности, образование, мобилност

Пълен текст