ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

40 години Катедра "Икономическа социология" в УНСС

Тодорка Кинева

Резюме

Пълен текст