Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Персонализиране на дигитално съдържание в контекста на глобализирането и развитието на технологиите

Гергана Маркова

Резюме

Развитието на новите технологиите допринесе за  концепцепцията за глобализацията. Последваха ефекти на по-прецизно предоставяне на дигитално съдържание и персонализиране на дигиталното съдържание. Това предпостави нови концепции и модели за създаване, разпространение и дистрибутиране на съдържание.

Настоящата статия повдига въпросите за това как и защо се прилага персонализирано дигитално съдържание, очертава най-общо идеите за развитието на технологиите и дигиталното съдържание и предпоставките за развитие на персонализирано дигитално съдържание в контекста на глобализацията.

Практическата приложимост на персонализираното дигитално съдържание е очертана с общи примери от медийната и комуникационната практика. В заключение са  изведени перспективи за развитие, реални и потенциални ефекти от използването на персонализирано дигитално съдържание.

Ключови думи: глобализация, персонализиране, къстамизиране, дигитално съдържание, медии, комуникация, технологии

Пълен текст (БГ)