Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Правната култура в условията на глобализация

Петрана Стойкова

Резюме

Всяко правнорелевантно поведение е резултат от степента, в която е осъществен процесът на правна социализация. Един от основните социализиращи фактори е правната информираност. Натрупването на правни знания в известна степен намалява вероятността за извършване на правонарушение. В условията на глобализация правната информираност е изправена пред следните предизвикателства: недоверие в съдебната власт в следствие популяризирането на нейни недостатъци; унифициране на правните системи (загуба на спецификите им); увеличаване на глобалните неравенства в резултат на достъпа до интернет и усложняването на правната действителност; обективност и насърчаване от страна на медиите на глобализирането на демократичните идеи и гражданското общество; неутрализиране на "новите рискове" резултат от незнание. Правните основи на съвременните демокрации и неизбежната глобализация все повече налагат успешното протичане на процеса на формиране на правната култура.

 

Ключови думи: право, култура, социализация, правно съзнание, глобализация

Пълен текст (БГ)