Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Прагматика на комуникацията в дигиталния туристически маркетинг

Христина Славова

Резюме

Редом с развитието на дигиталния маркетинг като цяло туристическата услуга също навлезе в нови измерения на своето предлагане. Онлайн продажбите моделират пазара по нов начин като комуникацията потребител - търговец преминава чрез "електронни" посредници.

Настоящата статия има за цел да разгледа модела на отношенията в тази комуникация от гледна точка на прагматиката - между знаците и интерпретаторите в контекста. За целта се привежда класификация на туриста, защото именно тя определя и неговото търсене. Анализът включва разглеждане на сайтовете за хотелски услуги и настаняване където изцяло се променят отношенията потребител - туристически агент, както и моделът за интерактивна комуникация на платформи за класиране и оценяване на туристическата услуга от страна на потребителите. Сред тях се нареждат и социалните мрежи, превърнали се вече в най-разпространено средство за обратна комуникация. Завършва се с най-актуалния феномен в дигиталния туристически маркетинг - платформата Airbnb. От приложения анализ се  извеждат изводи в контекста на дестинация България като туристически продукт в дигиталния свят.

Ключови думи: прагматика на комуникацията, туристически маркетинг, онлайн маркетинг, класификация на туристите, Airbnb

Пълен текст (БГ)