Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Духовният срещу материалния аспект на висшето образование

Людмил Георгиев

Резюме

Статията разглежда авторовата представа за ролята на висшето образование и факторите, които повлияват развитието му, през последните години. Анализирана е ролята на европейската академичната програма TEMPUS и отношението висше образование - потребности на бизнеса. Разгледана е отдалечеността на българския университет от класическата представата за университетски живот и академично старание. Описани са съществуващите възможности за партньорство между университетите и бизнеса за съвместна работа по квалификацията и преквалификацията на заетите.

Ключови думи: висше образование, реформа, научен потенциал, държавно и частно образование, академичен живот, компетенции, професионално ориентиране, заетост

Пълен текст (БГ)