Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Носители на етични правила в рекламата

Албена Павлова

Резюме

Статията засяга особеностите на рекламата като комуникация и необходимостта от съществуването на етични правила при нейното създаване и разпространение. Разгледани са носителите на етичните правила в рекламата и в частност - Националния съвет за саморегулация (НСС), неговата роля и правомощия, неговите възможности и невъзможности за въздействие. Изведена е тезата, че етичността преди всичко зависи от морала на обществото и на неговите членове.

Ключови думи реклама, eтика,  НСС

Пълен текст (БГ)