Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Трансмедийни наративи: Дефиниране на феномена и социални трансформации в консумацията на медийно съдържание в глобализирания свят

Калин Калинов

Резюме

Докладът представя широк теоретичен обзор и анализ на сравнително новото понятие - трансмедиен наратив. Разработката включва общо представяне на историческите и социалните аспекти, свързани с наративната структура. Разглежда се обширен спектър от академична литература, очертаваща концепцията за "наратив". Представени и анализирани са най-широко разпространените дефиниции за термина "трансмедиен наратив". В резултат е предложено ясно определение на феномена, което може да служи като отправна точка за бъдещи изследвания по отношение на намаляващото концентрирано внимание на съвременната публика, медийната конвергенция и приложенията на съдържание генерирано от потребителите.

Ключови думи: трансмедии, определение, трансмедиен наратив, определение за трансмедия, какво е трансмедия.

Пълен текст (БГ)