ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Периферните общества и комунистическата идеология

Христо Стоянов

Резюме

В центъра на анализа стои тезата, че комунистическата идеология притeжава определени характеристики, които правят възможно инструментализирането й в рамките на стратегиите за еманципация на периферизираните (източноевропейски) общества по отношение на ядрото (западната модерност). Положението на тези общества в рамките на асиметричните им взаимодействия със западното модерно ядро, както и особеностите на тези общества, свързани с периферната им позиция, създават "предразположение" за едно особено възприемане на комунистическата идеология.

Ключови думи: периферни общества, западна модерност, комунистическата идеология.

Пълен текст