ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Престъпност и социален контрол в условията на глобализация

Валентина Златанова

Резюме

Много изследвания показват, че независимо от своите локални характеристики в условията на глобализация престъпните мрежи са транснационални, а местната и регионална престъпност е под контрола на организираната престъпност. В същото време мерките за противодействие на местно равнище нямат същия ефект както действията на международно ниво. Данни от изследвания и доклади нееднократно поставят въпроси по отношение на методите и средствата, които страните трябва да приложат като част от общите усилия за борба с транснационалната организирана престъпност, като имат предвид локалните й специфики.

Ключови думи: организирана престъпност, миграция, виктимизация, социален контрол, глобализация

Пълен текст