ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Родителството - конфликтна зона в българското общество

Тодорка Кинева

Резюме

Основната цел на статията е да представи родителството като конфликтна зона в българското общество, да разкрие основните субекти на конфликтите, факторите за възникването им и последиците от конфликтността.1 За постигане на целта са решени следните задачи: представено е социалното поле на родителството като конфликтна зона; анализирани са разбиранията на респондентите относно отговорността и дълга при изпълнението на родителската роля в семейството; маркирани са основните субекти на конфликтите - родители, деца, близки/роднини; обобщени са основни фактори за възникване на конфликти между субектите; обобщени са последиците от конфликтността в семейството.

Използвани са данни от две авторски емпирични изследвания: 1."Съвременната българка пред избор на алтернатива в колизията "семейство-кариера", проведено в периода юли-август 2013 г. Интервюирани са общо 120 жени, но извадката е редуцирана само до тези, които са родители, а именно 90 респондента.22."Родителството като конфликтна зона в българското общество", реализирано в периода август-септември 2016 - проведени са 10 дълбочинни интервюта с жени и мъже, които са родители (представители на дигиталното поколение).

В статията се прави опит да се очертае родителството като конфликтна зона в българското общество - маркират се основни субекти на конфликтите, фактори за възникването им и последици от конфликтността.

Ключови думи: родители, деца, конфликти, отговорност

Пълен текст