Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Винаги свързани: дигиталните умения сред учениците

Теодора Христова

Резюме

Новите интернет технологии, предоставящи постоянен поток от информация, осигупяват бърза комуникация и лесен достъп на хората до глобалната мрежа. Въпреки бързото им разпространение, голяма част от населението на света остава изключено от дигиталната икономика, съществуват разлики и в степента на достъп. Появяват се нови форми на неравенства, създаващи маргинализирани групи, които нямат достъп до новите комуникационни средства и поради това с ограничена възможност за  участие в социалния, икономическия и политическия живот.

Новата среда изисква развитие на дигитални умения - набор от умения, които позволяват ефективно управление на информацията и правилно използване на ИКТ (Wallis, 2005). Все по-ясно е, че индивидуалните дигитални връзки и капитал играят ключови роли от академичните постижения до успеха на пазара на труда, не случайно голяма част от вниманието на изследователите е насочено към децата и подрастващите, тези, които се раждат в дигиталната епоха.

Днешните тийнейджъри са технологично грамотни, въпреки това съществуват различия между тях по отношение на достъпа, използването и уменията. Когато децата влизат в средно училище, някои от тях имат по-добър достъп до дигитални ресурси, а липсата на такъв често лишава младежите от възможности за развитие на ценни уеб умения.

В статията се разглежда наличната литература и методи за изследване на дигиталните умения, както и данни от изследване сред ученици на възраст 13-18 години в София. на база тези данни ще се направи опит да се очертаят насоки за измерване на реалните умения на учениците у нас и на уменията, предизвикателствата, заплахите и пропуските на децата, за да са конкурентоспособни в дигиталната ера.

Ключови думи: дигитални умения, дигитално разделение, дигитално неравенство, дигитални компетентности, социални мрежи.

Пълен текст (БГ)