Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Интернет като инструмент за заемане на активна гражданска позиция в киберпространството и за мобилизиране на гражданска активност извън него

Мариета Христова

Резюме

Идеята за "новата икономика, базирана на познанието", както и измерването на напредъка на страните към постигането на тази идея, която превръща обществото в информационно общество, естествено води до свързаното с тях явление - дигитално разделение.

Според Ян ван Дайк (2008) съществуват две причини, поради които страните се заемат да разработват политики за намаляване на дигиталното разделение и придвижване към новата икономика на познанието, трансформираща обществото в посока информационно общество. Първата е икономическото развитие и иновации, а втората - социалното включване и намаляването на нивото на неравенство.

Ключови думи: информационно въздействие, виртуално пространство, киберактивизъм, мобилизация на гражданското общество.

Пълен текст (БГ)