Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Новите медии и социални мрежи като фактор в процеса на радикализация и нормализация на престъпленията от омраза

Люба Спасова

Резюме

Статията анализира радикализацията и обективирането на радикалността в престъпления от омраза през концепцията за омраза и изследва влиянието на новите медии и социалните мрежи върху двата феномена. Защитава се схващането, че новите медии и социалните мрежи са важен фактор в процеса на нормализация на радикалността. Акцент е поставен върху определени характеристики на езика на омразата в новите медии като par excellence техника за нормализация.

 

Ключови думи: престъпления от омраза, радикализация, нормализация на радикалността, дигитални технологии, нови медии.

Пълен текст (БГ)