Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Електронните ресурси с отдалечен достъп и проблеми на съхраняването на националната писмена памет

Антоанета Тотоманова

Резюме

В статията е прoследена необходимостта от присъединяването на електронните  документи с отдалечен достъп към системата на задължителното депозиране, към тяхното съхраняване в национален електронен архив и предоставянето им за ползване. Доказано е, че този вид ресурси са важна част от националното документално наследство и че тяхното събиране и съхраняване не е по силите на една организация и би било разумно да се осъществява като съвместна, коопертивна инициатива. Обосновано е схващането, наложило се посвета, мрежовите ресурси да се регистрират подборно като акцентът е поставен върху електронните книги и електронните научни периодични издания.

Подробно е разгледана възможността дългосрочното съхраняване и осигуряването на достъп до събраните документи да бъде възложено на институция с устойчиво финансиране, натрупан опит в работата с документи, с тяхната обработка и организация на ползване. Националната библиотека, която има задължението да съхранява националните печатни издания и да ги регистрира в националната библиография е логично да се разпростре и върху документите, публикувани в Интернет. Разгледан е и проектът "Електронните документи с отдалечен достъп - създаване на национален архив, регистрация и възможност за ползване", който Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" изработи и през 2014 г. депозира в Министерство на културата.

Изказано е и недоволство от политиката на Министерство на културата, което отговаря за съхраняването на националната писмена памет, което не реагира адекватно на сериозността на поставените проблеми и на Националната библиотека не се осигуряват средства за закупуване на техника и щатни бройки за осъществяване на дейност, която е от национално значение, регламентирана е от закон и има изключително съществена роля за легитимиране на твърдението, че мрежовите ресурси са важна част от националното документално наследство.

Ключови думи: електронни документи с отдалечен достъп; национален електронен архив; авторско право на ползването на мрежови ресурси.

Пълен текст (БГ)