Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Книга VS. Таблет – опит да се помирят

Любомира Парижкова

Резюме

Статията представя работен пакет "Връзката между четенето и дигиталната грамотност" от фундаментално научно изследване на дигиталните компетенции и медиа-образованието в предучилищна и начална училищна възраст. Акцентът е върху възможностите за търсене на връзки между създаването на четивни навици у децата и изграждането на дигиталната им грамотност. Представя се разработеният инструментариум, който изследва влиянието на технологиите върху дигиталните компетентности и върху четивната и функционална грамотност от гледна точка на ученици, учители, родители. Направени са някои изводи на базата на проведено национално анкетно проучване.

Ключови думи: четене; дигитална грамотност; взаимодействие; деца; изследване.

Пълен текст (БГ)