Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Спиралата на четенето в един постмодерен пейзаж

Диляна Керанова

Резюме

Проблематиката за бъдещето на четенето и неговите форми е значим и интересен аспект от социалната действителност, който задава различни търсения и поражда разнообразие от рефлексии в научните и обществената среди. Кои са причините за избор на хартиени издания? Потребна ли е интеграция на четенето в новите реалности? Можем ли да кажем, че динамиката, с която настъпват промените в глобалния социум, стимулира трансформации и в разбирането за четенето с акцент печатни издания? Каква е съдбата на доскоро като че ли монолитна територия на "традиционното" четене и какво е бъдещето на е-ридинга?

Четенето често се възприема като символ на равнище на грамотност и информираност, удоволствие, културна практика и включва разнообразие от форми-книги, вестници, списания, блогове и др. Фокусът на настоящата статия е да очертае експертната визия за бъдещето на дигиталното четене и на печатните книги в цифрова среда. Данните, които ще бъдат разгледани, са въз основа на реализирано проучване по метода експертна оценка с експерти - библиотекари, книгоиздатели, изявени учени в областта на книгознанието и четенето. Използвани са заключения и от проведена фокус група (Световно кафене) сред студентите от специалност "Социални дейности" към Югозападен университет "Неофит Рилски".

Изследванията са проведени в рамките на научно-изследователски проект ДКОСТ 01-13 от 04.08.2017 към Фонд Научни Изследвания,съфинансиран по програма COST Action 1404 E Reading.

Ключови думи: е-четене; традиционно четене; "спирала на четенето".

Пълен текст (БГ)