Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Агресията сред малолетните и непълнолетните - болестта на обществото

Мария Матеева

Резюме

Настоящата статия е фокусирана върху анализ на агресията сред малолетните и непълнолетните лица, резултираща в ескалиране на детската престъпност. Анализът е базиран върху основните причини, водещи до изостряне на агресията в това поколение. В обществото се наблюдават негативни промени, изразени в нарастване на жестокостта  при децата. Настоящата статия показва различни характеристики  на девиантно поведение при децата като своеобразен социален феномен, като се изследват нейните проявления в училищна среда. Децата в училищна възраст могат да се окажат рискова група за обществото, тъй като склонните към насилие деца обикновено израстват в семейства, където деструктивната агресия е в основата на взаимоотношенията между членовете на семейството. Високите социални изисквания и ежедневната динамика изострят отношенията между поколенията и стават причина за нарастване на агресията, а оттам и за престъпността при младите хора.

Ключови думи: адаптация; социализация; агресия; Наказателен кодекс; СПИ-социално-педагогически интернати; ВУИ-възпитателни училища-интернат; детска престъпност.

 

За автора:

Мария Матеева е докторант към катедра "Социология", Философски факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски".

Пълен текст (БГ)

Пълен текст (EN)