Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

2700 Благоевград
ул. "Иван Mихайлов" 66
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Философски факултет , Катедра "Социология"

Добринка Пейчева, главен редактор- мобилен  телефон: +359 887 923 077; е-мail: peichevad@swu.bg

Диляна Керанова, научен секретар -е-mail:  dkeranova@swu.bg