ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License

Международното двуезично електронно списание "Проблеми на постмодерността" публикува освен статии, студии, и рецензии на научни работници, така и фичъри, интервюта и сценарии на творци от различните сфери на изкуството и медиите, включително и продукти на студенти от различни образователни степени. Публикациите могат да бъдат на английски или български език със съответни резюмета на другия език.

Публикуването в списанието се базира на 2 рецензии, осъществявани " на сляпо"от независими компетентни учени и творци от страната и чужбина.

В списанието могат да предложат своите научни и художествени резултати автори от страната и чужбина, свързани с интереси към съвременните проблеми на обществото.

Списанието се ръководи от изискванията за публикуване на 6-то издание на АПА стил, който се използва от социалните науки. http://www.apastyle.org/

Ръководството за публикуване е валидно към 01.05. 2011 г

Материалите нямат ограничения, свързани с броя на страниците. Изискване е материалите да бъдат на български или английски език и да са съпроводени с резюмета на двата противоположни езика. Препоръчват се до 10000 думи или до 50000 знака

  • На отделна страница се пише името на автора, научното звание и/или степен и принадлежността му към конкретна институция.
  • Първа страница на материалите трябва да съдържа резюме с максимум 300 знака и няколко ключови думи. Резюмето трябва да бъде на английски и български език.
  • Втора страница включва заглавието и главния текст.
  • Текстът трябва да отговаря на следните стандарти - Times New Roman, 12-point font, 1,5 lines-spaced.
  • Номериране на страниците не се изисква.
  • Бележките, ако има такива, се поставят в самия край на ръкописите преди използваната литература и следват съответната номерация в основния текст.
  • Използваната литература е без номерация, веднага след бележките в края на ръкописите.
  • В използваната литература се включват само автори, които са използвани в текста.
  • Приложенията, ако има такива, са след използваната литература.

Примери за цитиране и позоваване в текста и в използваната литература

При буквален цитат в текст, който се намира на например на 29 страница на издание от 2009 г., цитирането вътре в ръкописите става по следния начин (използваме името на примерен автор - И. Петров):

( Петров, 2009: 29)

При позоваване на автор без конкретен цитат, цитирането е:

( Петров, 2009)

При позоваване или цитиране на повече от един автор се поставя точка и запетая между отделните автори:

( Петров, 2009; Стоянов, 2009; Щерев, 2009; Иванов, 2010, Николов, 2011 )

При изписване на името на автор в текста, на който се позоваваме, годината на издаване на публикацията му се слага в скоби след името на споменатия автор.

Например: Според И. Петров (2009) кризата на идентичността е … и т.н.

Бележките и използваната литература са в края на целия ръкопис:

-  бележките, ако има такива, са номерирани по реда на появата им в текста и се поставят в края на материалите.

-  използваната литература е по азбучен ред и се поставя след бележките в края на материалите

Използваната литература включва изписване на имената и библиографските данни на на авторите по азбучен ред в няколко варианта:

1. Когато е налице самостоятелен автор на книга, заглавието е с наклонен шрифт:

Петров, И. ( 2009) Образованието и новите технологии. София: Издателство ЛИК

Когато са двама автори - вторият автор не се започва с фамилното му име.

Петров, И. и В. Николов ( 2009) Образованието и новите технологии. София: Издателство ЛИК

2. Когато се включва автор на статия от списание - списанието е с наклонен шрифт

Петров, И. ( 2009) Модернизмът и новите технологии. Социология. бр.3

Когато са двама автори - вижте предходния пример.

3. Когато се включва автор на статия от сборник се описва и съставителят, а наименованието на сборника е с наклонен шрифт

Петров, И. ( 2009) Социологията през 20-те години. В: Иванова, П. (съст.) История на социологията. София: Издателсво "ЛИК"

По същия начин се процедира при двама или повече автори на статии от сборници и техните съставители.

Между отделните елементи на библиографските данни се поставят точки, а между града и издателството двоеточие

Биографичната справка на авторите на материалите, включително имейл адресите за обратна връзка, се позиционират на последната страница, отделно от основния текст, бележките и използваната литература. Отделят се с хоризонтална линия.

Вижте и изискванията за публикуване на 6-то издание на АПА -http://www.apastyle.org/

Публикуват се материали на български и английски език

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на главния редактор-доц. Д. Пейчева (peichevad@swu.bg) и на ас. Диляна Керанова (dkeranova@swu.bg)

Въпроси около публикуването на материали в списанието отправяйте към главния редактор, зам. главния редактор или членовете на редколегията на техните адреси.

Всеки автор бива уведомяван за приемането, нуждата от преработване или отхвърлянето на съответните ръкописи, при наличие на причини.