Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Международното двуезично електронно списание "Проблеми на постмодерността" публикува освен статии, студии, и рецензии на научни трудове, така и интервюта с учени и експерти, включително и продукти на студенти от различни образователни степени. Публикациите могат да бъдат на английски или български език със съответни резюмета на другия език.

Публикуването в списанието се базира на 2 рецензии, осъществявани "на сляпо" от независими компетентни учени от страната и чужбина.

В списанието могат да предложат своите научни резултати автори от страната и чужбина, свързани с интереси към съвременните проблеми на обществото.

Списанието се ръководи от изискванията за публикуване на 6-то издание на АПА стил, който се използва от социалните науки. http://www.apastyle.org/

Ръководството за публикуване е валидно към 01.05. 2011 г

Материалите нямат ограничения, свързани с броя на страниците. Изискване е материалите да бъдат на български или английски език и да са съпроводени с резюмета на двата противоположни езика. Препоръчват се до 10000 думи или до 50000 знака

  • На отделна страница се пише името на автора, научното звание и/или степен и принадлежността му към конкретна институция.
  • Първа страница на материалите трябва да съдържа резюме с максимум 300 знака и няколко ключови думи. Резюмето трябва да бъде на английски и български език.
  • Втора страница включва заглавието и главния текст.
  • Текстът трябва да отговаря на следните стандарти - Times New Roman, 12-point font, 1,5 lines-spaced.
  • Номериране на страниците не се изисква.
  • Бележките, ако има такива, се поставят в самия край на ръкописите преди използваната литература и следват съответната номерация в основния текст.
  • Използваната литература е без номерация, веднага след бележките в края на ръкописите.
  • В използваната литература се включват само автори, които са използвани в текста.
  • Приложенията, ако има такива, са след използваната литература.

Примери за цитиране и позоваване в текста и в използваната литература

При буквален цитат в текст, който се намира на например на 29 страница на издание от 2009 г., цитирането вътре в ръкописите става по следния начин (използваме името на примерен автор - И. Петров):

( Петров, 2009: 29)

При позоваване на автор без конкретен цитат, цитирането е:

( Петров, 2009)

При позоваване или цитиране на повече от един автор се поставя точка и запетая между отделните автори:

( Петров, 2009; Стоянов, 2009; Щерев, 2009; Иванов, 2010, Николов, 2011 )

При изписване на името на автор в текста, на който се позоваваме, годината на издаване на публикацията му се слага в скоби след името на споменатия автор.

Например: Според И. Петров (2009) кризата на идентичността е … и т.н.

Бележките и използваната литература са в края на целия ръкопис:

-  бележките, ако има такива, са номерирани по реда на появата им в текста и се поставят в края на материалите.

-  използваната литература е по азбучен ред и се поставя след бележките в края на материалите

Използваната литература включва изписване на имената и библиографските данни на на авторите по азбучен ред в няколко варианта:

1. Когато е налице самостоятелен автор на книга, заглавието е с наклонен шрифт:

Петров, И. ( 2009) Образованието и новите технологии. София: Издателство ЛИК

Когато са двама автори - вторият автор не се започва с фамилното му име.

Петров, И. и В. Николов ( 2009) Образованието и новите технологии. София: Издателство ЛИК

2. Когато се включва автор на статия от списание - списанието е с наклонен шрифт

Петров, И. ( 2009) Модернизмът и новите технологии. Социология. бр.3

Когато са двама автори - вижте предходния пример.

3. Когато се включва автор на статия от сборник се описва и съставителят, а наименованието на сборника е с наклонен шрифт

Петров, И. ( 2009) Социологията през 20-те години. В: Иванова, П. (съст.) История на социологията. София: Издателсво "ЛИК"

По същия начин се процедира при двама или повече автори на статии от сборници и техните съставители.

Между отделните елементи на библиографските данни се поставят точки, а между града и издателството двоеточие

Биографичната справка на авторите на материалите, включително имейл адресите за обратна връзка, се позиционират на последната страница, отделно от основния текст, бележките и използваната литература. Отделят се с хоризонтална линия.

Вижте и изискванията за публикуване на 6-то издание на АПА -http://www.apastyle.org/

Публикуват се материали на български и английски език

Приемането на материалите става по електронен път на адреса на списанието: PMPjournal@swu.bg

Въпроси относно процедурата за публикуване могат да бъдат адресирани до главния редактор проф. Д. Пейчева (peichevad@swu.bg) или до научния секретар - д-р Диляна Керанова (dkeranova@swu.bg) .

Всеки автор бива уведомяван за приемането, нуждата от преработване или отхвърлянето на съответните ръкописи.