ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License

Списанието Проблеми на постмодерността е индексирано  в:

 

ERIH
Европейската референтна система за индексиране на научни списания
WorldCat WorldCat - the world's largest network of library content and services
DRJI Directory of Research Journals Indexing
SIS

 

В процес на индексиране е към DOAJ, CEEOL, EBSCO и др.