ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Двуезичното електронно международно списание "Проблеми на постмодерността" е списание с отворен достъп - орган на Лабораторията за социологически изследвания и Международния научен семинар "Медии и образование" към катедра Социология при Философски факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград - България.

В него се публикуват научните търсения на изследователи на съвременното ни общество, което различните теоретици наричат по различен начин - общество на знанието, постмодерно, информационно или медиализирано. Безотносително към предпочитания при етикирането му, амбицията на редколегията и на главния редактор е списанието да бъде перманентен аналитичен фокус на значимите промени и трансформации, които съпътстват различните социални сфери.

Решението за публикуване в списанието се базира на препоръките на 2 независими рецензии за всеки предложен материал и се взема от Редакционен колектив, който включва главния редактор и останалите членове на редколегията, в която са включени представители от България и чужбина.

В списанието могат да публикуват своите резултати учени и практици от страната и чужбина с интереси към съвременните проблеми на обществото. В списанието освен това могат да се публикуват рецензии на книги, информации за научни събития и чествания, и пр.

В списанието са предвидени отделни блокове за студентски и докторантски материали.