ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Списание Проблеми на постмодерността редактира, рецензира и публикува научни статии на английски или български език напълно безплатно, съблюдавайки правилата за плагиатство. Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието на статиите си.

Списанието одобрява и се ръководи от принципите на COPE /Комитет по публикационна етика/

 

Лицензна политика за правата за копиране.

Още от първи брой списанието използва Creative Commons License Attribution - NoDerives 4.0 International CC-BY-ND 4.0. За допълнителна информация относно CC-BY-ND 4.0 авторите се канят да се запознаят с подробностите на сайта - https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.

Creative Commons License

Декларация за свободен достъп

Пълните текстове на статиите са изцяло достъпни за читателите. Списанието е с отворен достъп, което означава, че цялото съдържание е напълно безплатно за читатели или за институции. Потребителите имат право да четат, изтеглят, копират, разпространяват или да използват материалите за други законни цели, без да се иска предварително разрешение от издателя или автора, при единственото условие - да бъдат цитирани. Изискването е в съответствие с дефиницията на Будапещенската инициатива за свободен и отворен достъп до научните материали в интернет -ВOAI.

 

Списанието се ангажира с изисквания за високи етични стандарти.

Всички участници в публикационния процес на списанието се задължават да следват следните етични принципи:

Редакторът /ите/ имат следните отговорности:

• Трябва да потвърдят получаването на представените ръкописи на авторите в рамките на три работни дни;

• Трябва да осигурят ефективно насочване и рецензиране на предложените ръкописи;

• Поемат ангажимент да публикуват само материали, препоръчани за публикуване от рецензентите с висока оценка.

• Не могат да използват текстове или данни от представените ръкописи за собствени цели преди ръкописите да бъдат публикувани.

• Трябва да откликват веднага, ако възникват някакви етични проблеми, засягащи подадените или вече публикувани ръкописни.

Авторът (ите) има следните отговорности:

• гарантират, че предлагат оригинални ръкописи, отговарящи на високи научни стандарти;

• трябва внимателно да прочетат инструкциите за авторите, публикувани на интернет страницата на списанието;

• не трябва да представят ръкописи, които вече са публикувани някъде.

Рецензентите имат следните отговорности:

• да се отнасят поверително към ръкописите;.

•не трябва да използват части или данни от текстовете, които рецензират, преди текстовете като цяло да са публикувани.

• трябва незабавно да уведомят редактора (ите) за евентуални прилики между рецензираните ръкописи с други публикувани вече материали

В случай на каквито и да било етични съмнения, не се колебайте да се свържете с главния редактор на списанието - Д. Пейчева (peichevad@swu.bg) или на научния секретар -Д. Керанова (dkeranova@swu.bg)