Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Политика за рецензиране

Всички научни статии, публикувани в Проблеми на постмодерността, преминават през процес на рецензиране. Първият преглед на предложената статия се осъществява от главния, респективно от ресорния редактор, който е последван от по-подробни рецензии на поне двама анонимни рецензенти.

Всеки предложен ръкопис се оценява на следната основа:

 • оригиналност на приноса му в областта на научното издание;
 • съзвучие с теориите и методологията, произтичащи от темата;
 • кохерентност с техните анализи;
 • способност за комуникация с читателите (граматика и стил).

 

Рецензиране

Представените материали подлежат на рецензиране. Целта на рецензирането е да подпомогне главния редактор при вземането на редакционни решения и чрез редакционните комуникации с автора на статията да може да му се помогне за нейното подобряване.


Ръкописът преминава през процес на двойно-сляпо рецензиране.

Двойно-сляпото рецензиране означава, че рецензентът не е наясно с идентичността на авторите и авторите също не са запознати с идентичността на рецензентите. Трябва да има поне двама рецензенти. Типичният период от време за рецензии е 6 седмици.

Забележка: Може да се променя по време на редакционния процес.

Изборът на рецензенти е по преценка на редакторите. Рецензентите трябва да са запознати с предмета на ръкописа; те не трябва да са от собствената институция на авторите и не трябва да имат съвместни с авторите публикации. Рецензентът не трябва да има конфликт на интереси по отношение на изследването, авторите и/или източниците на финансиране за изследването. Ако съществуват такива конфликти, рецензентът трябва незабавно да ги докладва на редактора.

Всеки избран рецензент, който се чувства неквалифициран, за да рецензира изследването, докладвано в ръкописа, или знае, че неговото бързо рецензиране ще бъде невъзможно, трябва незабавно да уведоми редактора. Рецензиите трябва да са обективни. Личната критика на автора е неподходяща. Рецензентът трябва ясно да изразява своите виждания с подкрепящи аргументи. Всички ръкописи, получени за рецензия, трябва да се третират като поверителни документи. Авторите изпращат ръкописи в редакцията чрез онлайн система.

Писмо за потвърждение трябва да бъде изпратено на автора, за да се потвърди получаването на ръкописа. Главният редактор пръв преглежда ръкописите. Главният редактор се подпомага от редактори на секции (възможни са съ-главен редактор или асоцииран редактор). Главният редактор определя редакторите на раздели, за да може ръкописът да бъде проследяван през целия процес на рецензиране и да се върне с препоръка или решение. Ръкописът се преглежда, за да се види дали той отговаря на обхвата на списанието и неговите формални изисквания. Ако той е некоректен или неподходящ, авторът трябва да бъде информиран и ръкописът да бъде върнат, може да бъде поискано и директно отхвърляне. Ръкописите, които не са подходящи за публикуване в списанието, се отхвърлят. На автора се изпраща писмо за отхвърляне, в което се посочва причината за отхвърлянето. Ако ръкописът съответства на целите и обхвата на списанието и формално спазва инструкциите, той се изпраща за рецензия. В зависимост от вида на статията, той може да бъде приет незабавно за публикуване (поканен от редактора, при преглед на книги и т.н.) от главния редактор. Проверява се дали ръкописът е написан и оформен стилово, според стила списанието; дали съдържа резюме, ключови думи, правилна референтна система и т.н. проверява се дали е използвана правилната система за ослепяване. Ако нещо липсва, авторът се помолва да го допълни преди ръкописа да бъде изпратен за рецензия.
Ръкописът се изпраща за рецензия. Рецензентът чете, оценява ръкописа и изпраща рецензентски доклад на главния редактор. Времето за рецензия може да бъде 2-6 седмици (повече време обикновено се дава на статии по хуманитарни и социални науки). Уверете се, че сте предоставили ясни инструкции за работата, напр. под формата на доклад за рецензия или на редица въпроси, които да бъдат разгледани.

Въз основа на коментарите на рецензентите главният редактор взема решение за:

 • приемане на ръкописа без допълнително преразглеждане;
 • приемане след преразглеждане;
 • помолване на авторите да го изпратят отново
 • отхвърляне

На автора се изпраща писмо за приемане и окончателният ръкопис се изпраща за публикуване.

Понякога от авторите се изисква да преразгледат текстовете си в съответствие с коментарите на рецензентите и да представят актуализирана версия или техният ръкопис отива направо при главния редактор. Времето за преглед може да бъде от 2 до 8 седмици в зависимост от дисциплината и вида на необходимите допълнителни данни, информация или аргумент.

От авторите може да се изисква да направят съществени ревизии на своите ръкописи и да ги представят отново за нова оценка.

На авторите може да се изпрати писмо и за отхвърляне, ако се налага и ръкописът се архивира. Рецензентът може да бъде информиран за решението.

След рецензирането, ръкописът се изпраща до коректор, който коригира ръкописа относно правилната референтна система, потвърждава стила и оформлението на материала Когато завърши работата си, ръкописите се изпращат на редактора по оформлението

Редакторът на оформлението отговаря за структурирането на оригиналния ръкопис, включително на фигурите и таблиците, в статията, активирайки необходимите връзки и подготвяйки ръкописите в различните формати, в нашия случай PDF и HTML формат. Когато редакторът на оформлението завърши работата си, те изпращат ръкописите на редактора по коректурите.

Редакторът по коректурите потвърждава, че ръкописът е преминал през всички етапи и може да бъде публикуван.

Всички рецензенти действат независимо и не са наясно с идентичността на другите. Ако решенията на двамата рецензенти не са еднакви (приемане/отхвърляне), може да се назначи допълнително рецензиране.

Редакционният екип осигурява разумен качествен контрол на рецензиите. По отношение на рецензентите, чиито рецензии са убедително подложени на въпроси от авторите, се обръща отделено специално внимание, за да се гарантира, че рецензиите са обективни и с висок академичен стандарт. Когато има съмнение по отношение на обективността на рецензиите или качеството на рецензиите, се назначават допълнителни рецензенти.

 

Основни принципи за рецензенти

Рецензентите трябва да:

 • се съгласяват да преглеждат само ръкописи, за които имат необходимата експертиза, за да извършат подходяща оценка и които своевременно могат да оценят;
 • да спазват поверителността на процеса и да не разкриват никакви подробности за ръкописа или неговата рецензия, по време на или след процеса на партньорско взаимодействие, освен онези, които са публикувани в списанието;
 • да не използват информацията, получена по време на процеса за собствени цели или за целите на някое друго лице или на организация, или да поставят в неблагоприятно положение или дискредитират авторите;
 • да декларират всички потенциални конфликтни интереси, като потърсят съвет от списанието, ако не са сигурни дали нещо представлява интерес
 • да не позволяват техните рецензии да бъдат повлияни от произхода на ръкописа, от националността, религиозните или политически убеждения, пола или други характеристики на авторите или от търговски съображения;
 • да бъдат обективни и конструктивни в своите рецензии, да се въздържат от враждебност или от отправяне на клеветнически или унизителни лични коментари;
 • да признаят, че рецензирането е до голяма степен взаимна цел и се задължават да я изпълняват справедливо и своевременно;
 • предоставят на списанието лична и професионална информация, която е точна и вярно представя техния опит;
 • да признаят, че представянето на текста на друго лице по време на рецензентския процес се счита за сериозно нарушение.

Irene Hames от името на COPE CouncilMarch 2013, v.1

 

Указания за рецензенти

Преди да започнете рецензирането, ако има конфликт на интереси, моля уведомете главния редактор..
Всяка получена статия се изпраща на двама независими рецензенти - двойно сляпо рецензиране (рецензентите не знаят кой е автор на произведението, авторът не знае кои са неговите рецензенти). Ние настояваме за анонимност, защото смятаме, че тази процедура ще допринесе за по-независими, по-критични и по-добри текстове.
Всеки рецензент има период от 2 до 6 седмици, за да рецензира статията. Ако не сте в състояние да спазите сроковете, уведомете незабавно главния редактор.

Рецензентът не притежава правата върху съдържанието на текста. 
Рецензентът има задължението да се грижи за етичните въпроси. Ако документът е плагиат или, ако същото заглавие е публикувано в друго списание или е в процедура, моля информирайте незабавно главния редактор.

В началото на формуляра за рецензент, рецензентът посочва своето име, заглавие и пълно име на институцията, в която работи, място и дата на рецензирането. Тези данни са поверителни, остават в редакционните съвети и не се изпращат до автора на произведението, в допълнение към необходимите корекции, предложения и жалби, ако има такива.
Проучете съдържанието на списанието. Първото нещо, от което се нуждаете, е да прецените оригиналността, уместността, представянето и важността на ръкописа.

Посетете началната страница на списанието и разгледайте Инструкциите за авторите, за да видите дали статията отговаря на критериите за подаване в списанието. Това ще ви помогне да решите дали статията е подходяща или не.

Във формуляра за рецензия, който получавате, напишете своето мнение - доклад за работата.

 

Как да напишем доклада си?

Попълнете всички въпроси за рецензиране във формуляра за доклад. Напишете доклада си на количествена основа. Вашият доклад не трябва да е съгласен с автора. Ако смятате за нужно, направете предложения за това, как авторът може да подобри яснотата, сбитостта и цялостното качество на статията .
Опитайте се първо да видите дали статията се вписва в обхвата на списанието, дали статията е оригинална, дали изследването спомага за разширяване на по-нататъшните изследвания в тази област, дали статията ще бъде от интерес за читателите на списанието. Ако на някои от тези въпроси дадете отговор, не, премислете да препоръчате на автора да представи статията в някакво свързано с него друго списание. Също така, вижте дали статията е на стандартен английски език, има ли оригиналното изследване IMRAD методология, има ли резюме или кратък преглед на извършената работа, както и заключителен раздел.

Направете препоръка

След като приключите с четенето на статията и сте оценили качеството и трябва да направите препоръка към редактора относно публикуването. Трябва да вземете следното решение:

 1. Приемате ръкописа без по-нататъшно преразглеждане - ако ръкописът е подходящ за публикуване в сегашния му вид;.
 2. Приемате след преразглеждане - ако ръкописът е готов за публикуване след леки промени.
 3. Помолете авторите да го изпратят отново - ръкописът се нуждае от много промени и трябва отново да се подаде
 4. Отхвърляте - ако не отговаря за публикуване в това списание или ако промените, които трябва да бъдат предприети са цялостни.

Когато авторите правят промени на статията си в отговор на коментарите на рецензентите, от тях се изисква да изпратят съответен списък с промени и коментари за предаване на рецензентите.
Ако е възможно, преработената версия обикновено трябва да с на е върне първоначалния рецензент, от който след това се иска да потвърди дали промените са извършени задоволително.

Какво ще стане, ако не можете да направите рецензия?

Ако не можете да направите рецензия, трябва незабавно да уведомите редакцията, че не можете. Ако не можете да завършите доклада си на хартиен носител в уговорения срок, информирайте редакцията възможно най-скоро, така че процедурата на рецензиране да не се забави.

Повече за Насоките за рецензиране можете да намерите на линк http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf