Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Редакционна политика

Списание Проблеми на постмодерността е фокус на значимите промени и трансформации, които съпътстват различните сфери на постмодерното общество, което различните теоретици наричат по различен начин - информационно, общество на знанието, постмодерно, глобално или медиализирано.

Специален интерес на списанието са оригиналните научни търсения на български и чуждестранни изследователи на съвременното общество, които поставят акценти върху социалната и хуманитарна проблематика.

Списанието стартира през 2011 г. по идея на неговия главен редактор - проф. Добринка Пейчева като орган на академичния семинар "Медии и образование" при катедра Социология към ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, България

Списание Проблеми на постмодерността публикува оригинални статии, които не са били публикувани преди това.

Публикациите в списанието се класифицират в следните категории: редакционни материали, статии; рецензии на книги сборници, информации за научни събити и др.

Проблеми на постмодерността е списание с отворен достъп.

Ръкописите засписанието се представят на български и/или английски език.

Списанието излиза 3 пъти годишно.

 

Редакционни отговорности

Главният (отговорният) редактор е отговорен за това кои статии да бъдат публикувани в даден брой на списание Проблеми на постмодерността. Той се ръководи от редакционна политика на списанието и се ограничен от действащите законови изисквания за клевета, нарушаване на авторски права и плагиатство.

Главният редактор си запазва правото да реши да не публикува подадени ръкописи, в случай че се установи, че те не отговарят на съответните стандарти, относно съдържанието и формалните аспекти. Редакционната колегия информира авторите дали ръкописа са приети за публикуване в рамките на три месеца от датата на подаване на ръкописа.

Редакторът не трябва да има конфликт на интереси по отношение на статиите, които предстоят да бъдат публикувани. Ако даден редактор смята, че има вероятност да възникне конфликт на интереси във връзка с обработването на дадена статия, изборът на рецензенти и всички решения за публикуването се вземат от редакционната колегия.

Отговорниат редактор оценява ръкописите без никакви расови, полови, сексуални, религиозни, етнически или политически пристрастия.

Отговорният редактор и редакционната колегия не трябва да използват непубликувани материали от представените ръкописи, без изричното писмено съгласие на авторите. Информацията и идеите, представени в представените ръкописи, се пазят в тайна и не трябва да се използват за лична изгода.

Отговорният редактор и редакционната колегия предприемат всички разумни мерки, за да гарантират, че рецензентите остават анонимни на авторите преди, по време и след процеса на оценяване и авторите остават анонимни на рецензентите до края на процедурата по рецензиране.

Отговорности на авторите

Авторите гарантират, че техният ръкопис е оригинално произведение, че не е бил публикуван преди и не е представен за публикуване на друго място. Успоредното подаване на една и съща статия в друго списание представлява злоупотреба и предизвиква отказ за разглеждане на ръкописа от списанието.

Авторите също така гарантират, че ръкописът не е и няма да бъде публикуван на друго място (след публикуването в Проблеми на постмодерността) на какъвто и да е език без съгласието на списанието.

В случай, че представеният ръкопис е резултат от изследователски проект или предишна негова версия е представена на конференция под формата на устно представяне (под същото или подобно заглавие), подробна информация за проекта, конференцията и др. Е необходимо да се съдържат в бележка под линия в началото на текста. Документ, който вече е публикуван в друго списание, не може да се предлага в списание Проблеми на постмодерността.

Отговорност на всеки автор е да гарантира, че ръкописите, представени в Проблеми на постмодерността, са написани, спазвайки етични стандарти. Авторите потвърждават, че статиите им не съдържат неоснователни или незаконни изявления и не нарушават правата на трети лица. Издателят няма да носи юридическа отговорност, ако има искове за обезщетение.

Стандарти

Представеният ръкопис трябва да съдържа съответни позовавания и препратки, които да позволят на рецензентите, а впоследствие на читателите, да проверят представените в него твърдения. Преднамереното представяне на неистинни твърдения е нарушение на етичните стандарти.

Авторите носят изключителна отговорност за съдържанието на своите материали и трябва да се уверят, че имат разрешение от всички участващи страни да направят информацията публична. От авторите може да се изисква да изпратят подписано изявление, когато изпращат ръкопис, че са получили такова съгласие.

Авторите, които желаят да включат фигури, таблици или други материали, които вече са били публикувани на друго място, трябва да получат разрешение от притежателя(ите) на авторските права. Предполага се, че всички материали, получени без такива доказателства, произхождат от авторите.

Авторство

Авторите трябва да се уверят, че всички посочени автори са със значим принос за ръкописите и обратно, всички, които са допринесли значително за появата на ръкописа, са посочени като автори. Ако други лица, различни от авторите, са участвали във важни аспекти на изследователския проект и подготовката на ръкописа, техният принос трябва да бъде признат в бележка под линия или в раздел "Благодарности".

Признаване и позоваване на източниците

От авторите се изисква да споменават, а където се изисква и да цитират източниците, които са били използвани и които са оказали значително влияние върху техните изследвания и съответните им ръкописи. Информацията, получена в частен разговор или кореспонденция с трети страни, не трябва да се използва без изричното писмено съгласие на източника на информация.

Плагиатство
Плагиатството е налице, когато се представят идеи, думи или друга творческа изяви на други автори за свои. Плагиатството е явно нарушение на научната етика. Плагиатството е нарушение на закона за авторското право и е наказуемо с правни действия.

Плагиатство е налице при:

 • копиране на думи, или целенасочено парафразирани части от произведения на друг автор, без ясно да се посочи източникът или да се маркира копираният фрагмент (например с помощта на кавички);
 • копиране на уравнения, фигури или таблици от чужда статия без правилно цитиране на източника и/или без разрешение от първоначалния автор или притежателя на авторските права.

Моля, имайте предвид, че всички ръкописи се проверяват внимателно за плагиатство.

Всеки ръкопис, който показва очевидни признаци на плагиатство, ще бъде автоматично отхвърлен и на автора ще бъде забранено за постоянно или временно да публикува в списание Проблеми на постмодерността.

В случай, че се открие плагиатство в статия, която вече е публикувана в списанието, тя ще бъде оттеглена в съответствие с процедурата, описана по-долу в правилата за оттегляне, а на авторите ще бъдае постоянно или временно забранено да публикуват в списанието.

Конфликт на интереси

Авторите трябва да разкрият в собствените си ръкописе всякакви финансови или други съществени конфликти на интереси, които биха могли да повлияят на представените резултати или върху тяхното тълкуване.


Фундаментални грешки в публикуваните текстове

Когато авторът открие значителна грешка или неточност в собствената си публикувана работа, той е длъжен своевременно да уведоми редактора или издателя на списанието и да си сътрудничи с тях, за да оттегли или коригира ръкописа си.
С подаването на ръкописите си, авторите се съгласяват да спазват редакционната политика на списание Проблеми на постмодерността.

Отговорности на рецензентите

Рецензентът е длъжен да предоставя своевременно компетентна и непредубедена писмена обратна връзка относно научните достойнства и научната стойност на рецензирания ръкопис.

Рецензентът оценява ръкописа за съответствие с профила на списанието, уместността на изследваната тема и прилаганите методи, оригиналността и научната значимост на информацията, представени в ръкописа, стила на представяне и научния апарат.

Рецензентът трябва да уведоми отговорния редактор за всякакви обосновани подозрения за възможни нарушения на етичните стандарти от авторите. Рецензентът трябва да познава публикувани произведения по темата, които не са били цитирани от авторите и да предупреждава редактора за значителни прилики между рецензирания ръкопис и всеки друг публикуван или представен за публикуване ръкопис, в случай че е наясно. Рецензентът трябва също така да уведоми редактора за паралелно подаване на същия ръкопис в друго списание, в случай че е наясно.

Рецензентът не трябва да има конфликт на интереси по отношение на изследването, авторите и / или източниците на финансиране за изследването. Ако съществуват такива конфликти, рецензентът трябва незабавно да ги докладва на редактора.

Всеки избран рецензент, който се чувства неквалифициран, за да рецензира изследването от ръкописа, или знае, че неговото незабавно рецензиране ще бъде невъзможно, трябва своевременно да уведоми редактора

Рецензиите трябва да бъдат обективни. Персоналната критика на автора е нежелана. Рецензентът трябва ясно да изразява своите виждания с подкрепящи аргументи.

Всички ръкописи, получени за рецензии, трябва да се третират като поверителни документи. Рецензентът не трябва да използва непубликувани материали от представените ръкописи, без изричното писмено съгласие на авторите. Информацията и идеите, представени в представените ръкописи, се пазят в тайна и не трябва да се използват за лична изгода.

Двойно рецензиране

Подадените ръкописи се подлагат на рецензиране. Целта на рецензирането е да се подпомогне редакторът при вземането на редакционни решения и чрез комуникации с автора да се помогне на автора за подобряването на ръкописа.

Ръкописът преминава през процес на двойно-"сляпо" рецензиране. Това означава, че рецензентът не е наясно с идентичността на авторите, както и авторите също не са запознати с идентичността на рецензентите. Трябва да има поне двама рецензенти.

Типичният период от време за рецензиране е 6 седмици.

Забележка: Срокът може да се променя по време на процеса на рецензиране.
Изборът на рецензенти е по преценка на редакторите.

Рецензентите трябва да са запознати с предмета на ръкописа; те не трябва да са от собствената институция на авторите; не трябва да имат съвместни публикации с някои от авторите.

Рецензентът не трябва да има конфлект на интереси с изследването, авторите и или с финансистите на изследването. Ако съществува такъв конфикт рецензентите трябва да докладват на главния рдактор незабавно

Всеки избран рецензент, който се чувства неквалифициран за рецензиране на даден материал или знае, че неговото незабавно рецензиране ще бъде невъзможно, трябва да извести редактора незабавно.

Рецензиите трябва да са обективни. Личната критика на автора е неподходяща. Рецензентът трябва ясно да изразява своите виждания с подкрепящи аргументи.

Всяка статия се рецензира от двама независими рецензента.

Всички ръкописи, получени за рецензия, трябва да се третират като поверителни документи.

Всички рецензенти действат независимо един от друг и не са наясно с идентичността на другия. Ако решенията на двамата рецензенти не са еднакви (приемане / отхвърляне), редакторът може да даде ръкописа ва допълнителни рецензенти.

По време на процеса на рецензиране редакторът може да изиска от авторите да предоставят допълнителна информация (включително необработени данни), ако са необходими за оценката на научните качества на ръкописите. Тези материали се пазят в тайна и не трябва да се използват за лична изгода.

Редакционният екип осигурява разумен качествен контрол на рецензентите. По отношение на рецензентите, чиито рецензии са убедително подложени на въпроси от авторите, се отделя специално внимание, за да се гарантира, че рецензиите са обективни и с висок академичен стандарт. Когато има съмнение по отношение на обективността на рецензиите или качеството на рецензията, ще бъдат назначени допълнителни рецензенти.

Процедури за действие с нетично поведение

Всеки може да информира редакторите и/или редакционния екип по всяко време за подозрение за неетично поведение или всякакъв вид неправомерно поведение, като предостави необходимата информация /доказателства за започване на разследване.

Разследване

 • редакторът ще се консултира с редакционния съвет относно решенията за започване на разследване.
 • по време на разследване всяко доказателство следва да се третира като строго поверително и да се предоставя само на лицата, които участват стриктно в разследването.
 • на обвиняемия винаги ще бъде дадена възможност да отговори на всички обвинения срещу тях.
 • ако в края на разследването бъде преценено, че е настъпило неправомерно поведение, то то ще бъде класифицирано като незначително или сериозно.

Незначителни нарушения

Малките неправомерни действия ще бъдат разглеждани директно с участниците, без да се ангажират други страни, като например:

 • комуникация с авторите / рецензентите, когато възникне незначителен проблем, свързан с неразбиране или неправилно прилагане на академичните стандарти.
 • предупредително писмо до автор или рецензент относно сравнително незначително нарушение.

Голямо нарушение

Редакторът, след консултация с редакционния съвет, и когато е уместно извършва по-нататъшни консултации с малка група експерти. Той следва да вземе решение относно хода на действията, които трябва да бъдат предприети, като се използват наличните доказателства. Възможните резултати са следните (те могат да се използват поотделно или съвместно):

 • публикуване на официално съобщение, описващо нарушенията.
 • уведомяване на ръководителя на отдела или работодателя на автора за всяко неправомерно поведение чрез официално писмо.
 • официално обявено оттегляне на публикации от списанието в съответствие с политиката за оттегляне (вж. по-долу).
 • забрана за подаване на заявления за публикуване от физическо лице за определен период.
 • препращане на дело към професионална организация или юридически орган за по-нататъшно разследване и действие.

Когато се занимава с неетично поведение, редакционната колегия ще разчита на насоките и препоръките, предоставени от Комитета за публикационна етика (COPE): http://publicationethics.org/resources/.

Ретреакционна политика

Правните ограничения на издателя, притежателя на авторските права или автора (авторите)за нарушенията на професионалните етични кодекси, като например многократно подаване, фалшиви претенции за авторство, плагиатство, измамно използване на данни или някакво сериозно нарушение изискват оттегляне (връщане) на конкретна статия. Понякога може да се използва оттегляне (връщане) за коригиране на грешки. Основната причина за оттеглянето или оттегляне за поправяне на грешки, е да се запази научността; не се цели авторско наказание.

Стандартите за справяне с оттеглянията са разработени от редица библиотечни и научни органи и практиката за оттегляне на статии са приети от списание Проблеми на постмодерността: в електронната версия на бележката за оттегляне се прави връзка с оригиналната статия.

В електронната версия на оригиналното издание се прави връзка с бележката за оттегляне, като това се посочва ясно. Оригиналната статия се запазва непроменена, с изключение на воден знак в pdf документа, който показва на всяка страница, че е "оттеглен".(отхвърлен)

 

Политика за отворен достъп

Списание "Проблеми на постмодерността е списание с отворен достъп open access. Всички статии могат да бъдат свалени безплатно. Статиите, публикувани в списанието, са статии с отворен достъп, разпространявани под Creative Commons Attibution - NonCommercial - NoDerrivatives 4.0.

Списанието не начислява такси за подаване и рецензиране.

 

Политика за самоархивиране

Списание "Проблеми на постмодерността" позволява на автор(ите) да депозират приетата версия и версията /pdf на издателя в институционално хранилище и не-комерсиални тематични хранилища, или да я публикуват на личния уебсайт на автора, включително сайтове за социални мрежи, като researchgate, academia.edu и т.н.), по всяко време след публикуването и в списанието, в съответствие с Creative Commons Attibution - NonCommercial - NoDerrivatives 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Авторското право и източникът на издателя трябва да бъдат упменати и да се направи връзка с адреса(DOI) на статията.

 

Авторско право

След като ръкописът бъде приет за публикуване, авторите предават авторските си права на издателя. Ако представеният ръкопис не е приет за публикуване от списанието, всички права на авторите се запазват от автора (авторите).

 

Авторите предоставят на издателя следните права върху ръкописа, включително всички допълнителни материали, както и всички части, извлечения или елементи от него:

 • правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа в печатна форма, включително при печат по заявка;
 • правото да се правят предварителни публикации, репринти и специални издания на ръкописа;
 • правото да превежда ръкописа на други езици;
 • правото да възпроизвежда ръкописа, използвайки фотомеханични или подобни средства, включително, но не само, фотокопие и правото да разпространява тези репродукции;
 • правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа по електронен или оптичен начин върху всички носители на данни или носители за съхранение - особено при машинно четене / цифрова форма на носители на данни, като твърд диск, cd-rom, dvd, blu-ray диск (bd) мини-диск, лента с данни - и правото да възпроизвеждат и разпространяват статията чрез тези носители на данни;
 • правото да съхранява ръкописа в бази данни, включително онлайн бази данни, и правото на предаване на ръкописа във всички технически системи и режими;
 • правото да предоставят ръкописа на разположение на обществеността или на затворен кръг потребителски групи по индивидуална заявка, за използването му на монитори или други четци (включително електронни книги), печатни форми или чрез интернет, други онлайн услуги, чрез вътрешни или външни мрежи.

 

Описанието може да бъде изтеглено от този адрес: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Авторите предоставят на издателя правото да публикува статията, да бъде цитиран като оригинален издател в случай на повторна употреба и да я разпространява във всички формати и медии.

Мненията, изразени в публикуваните материалѝи, не изразяват мнението на главния редактор и на редакционния съвет. Авторите поемат юридическа и морална отговорност за идеите, изразени в статиите им. Издателят няма отговорност в случай на издадени искове за обезщетение. Издателят няма да носи юридическа отговорност, ако има искове за обезщетение.