Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Списанието Проблеми на постмодерността е индексирано  в:

 

ERIH
Европейската референтна система за индексиране на научни списания
ROAD
CEEOL