ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Списанието Проблеми на постмодерността е индексирано  в:

 

ERIH
Европейската референтна система за индексиране на научни списания
DRJI Directory of Research Journals Indexing
SIS
CiteFactor
ROAD
SAIF
CEEOL