Our Site has moved! The new web address is https://pmpjournal.org
 

ПРОБЛЕМИ НА ПОСТМОДЕРНОСТТА

Електронно списание

ISSN:1314-3700
Creative Commons License
Имейл на списанието
PMPjournal@swu.bg

Проблеми на постмодерността следва най-добрите практики по етични въпроси, грешки и опровержения.

Предотвратяването на злоупотреби с публикациите е една от важните отговорности на редакционната колегия. Всяко неетично поведение не е приемливо, а Проблеми на постмодерността не толерира плагиатство в каквато и да е форма.

Авторите, които представят статии в Проблеми на постмодерността, потвърждават, че съдържанието на ръкописите им  е оригинално. Освен това те гарантират, че статията им не е публикувана нито на какъвто и да било друг език изцяло или частично, нито пък е предмет на разглеждане и публикуване на друго място.

Задълженията за редактори, автори и рецензенти се основават на Кодекса за етично поведение ( COPE ) както следва:

Решения за публикуване

Главният редактор на списанието е отговорен за това кои от представените в списанието статии да бъдат публикувани. Той може да се ръководи от политиката на редакционния съвет на списанието и да бъде ограничаван от законовите изисквания, които са в сила по отношение на  нарушаване на авторски права и плагиатство. Редакторът може да се консултира с други редактори или рецензенти при вземането на  решение.

Честна игра

Редакторите оценяват  авторските ръкописи  за интелектуално съдържание, независимо от раса, пол, сексуална ориентация, религиозни убеждения, етнически произход, гражданство или политическа философия.

Поверителност

Главният редактор и всеки редактор не трябва да разкриват никаква информация за подаден ръкопис на никой друг освен на съответния автор, рецензенти, потенциални рецензенти, други редакционни съветници и на издателите.

Оповестяване и конфликт на интереси

Непубликуваните данни, в представен ръкопис, не трябва да се използват в собствените изследвания на редактора или рецензентите без изричното писмено съгласие на авторите.

 

Задължения на рецензентите

Принос към редакционните решения

Рецензирането подпомага главния редактор при вземането на редакционни решения и чрез редакционните комуникации с автора може  да помогне на автора при подобряването на материала му.

Бързина

Всеки избран рецензент, който се чувства неквалифициран, за да рецензира изследване, докладвано в ръкописа, или знае, че неговото незабавно рецензеране ще бъде невъзможно, трябва да уведоми редактора и да се оттегли  от процеса на рецензиране.

Поверителност

Всички ръкописи, получени за рецензиране  трябва да се третират като поверителни документи. Те не трябва да бъдат показвани или обсъждани с други лица, освен с разрешение от редактора.

Стандарти за обективност

Рецензиите  трябва да са обективни. Личната критика на автора е нерелевантна. Рецензентите  трябва ясно да изразяват мнението си с подкрепящи аргументи.

Признаване на източници

Рецензентът трябва да идентифицира конкретна  публикувана работа, която не е цитирана от авторите, а е налична. Всяко твърдение, че дадено наблюдение, разновидност или аргумент са били докладвани  или известни по-рано, трябва да бъде придружено от съответното цитиране и/или позоваване. Рецензентът трябва също така да привлече вниманието на редактора към всяка съществена прилика или припокриване между разглеждания ръкопис и всяка друга публикувана материя, за която има лични познания.

Оповестяване и конфликт на интереси

Привилегированата информация или идеи, получени чрез рецензиране, трябва да се пазят в тайна и да не се използват за лична изгода. Рецензентът не трябва да рецензира ръкописи, в които има конфликт на интереси, в резултат на конкурентни, съвместни или други отношения или връзки с някой от авторите, компаниите или институциите, свързани с документите.

 

Задължения на авторите

Стандарти за докладване

Авторите на доклади от оригинални изследвания трябва да представят точен отчет за извършената работа, както и обективно обсъждане на нейната  значимост. Основните данни трябва да бъдат представени точно. Докладът трябва да съдържа достатъчно подробности и препратки. Измамните или съзнателно неточни твърдения представляват неетично поведение и са неприемливи.

Достъп и запазване на данни

От авторите се изисква да предоставят необработените данни във връзка с документите за редакционен преглед и трябва да бъдат подготвени да предоставят публичен достъп до такива данни (в съответствие с Декларацията на ALPSP-STM за данни и бази данни), ако е възможноq и във всеки случай да бъдат подготвени да запазят тези данни за разумен срок след публикуването им.

Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да гарантират, че са написали изцяло оригинални произведения и ако  са използвали работата и/ или текстове  на други автори , са ги  цитирали по подходящ начин.

Многократно или едновременно публикуване

Един автор не трябва по принцип да публикува ръкописи, описващи по същество едно и също изследване, в повече от една статия или първична публикация. Подаването на един и същ ръкопис на повече от едно списание едновременно представлява неетично поведение при публикуване и е неприемливо=.

Признаване на източници

Винаги трябва да се дава подходящо признание за работата на другите  по темата, предхождащи статията. Авторите трябва да цитират публикации, които са имали влияние при определяне на характера на предлаганата  тематика.

Авторство на статията

Авторството трябва да бъде ограничено до онези, които са допринесли значително за концепцията, дизайна, изпълнението или тълкуването на предлаганото проучване. Всички, които са със значителен принос, трябва да бъдат изброени като съавтори. Когато има други, които са участвали в някои съществени аспекти на изследователския проект, те трябва да бъдат признати или включени като участници - контрибутори. Съответният автор трябва да гарантира, че всички подходящи съавтори  са включени в текста и че всички съавтори са видели и одобрили окончателната  му версия, както и че   са се съгласили с неговото публикуване.

Оповестяване и конфликт на интереси

Всички автори трябва да разкриват в своя ръкопис всеки финансов или друг съществен конфликт на интереси, който може да се тълкува като влияние върху резултатите или тълкуването на техния ръкопис. Всички източници на финансова подкрепа за проекта трябва да бъдат оповестени.

Фундаментални грешки в публикуваните произведения.

Когато авторът открива значима грешка или неточност в собствената си публикувана работа, авторът е длъжен своевременно да уведоми редактора или издателя на списанието и да си сътрудничи с редактора, за да оттегли или коригира материала.

Автори

Автор на статията трябва да бъде лицето, което е направило най-голям принос за създаването на творбата. Всички, които са допринесли за създаването на творбата, трябва да бъдат изброени в статията  като съавтори. Ако има други участници, които са участвали в подготовката за извършване на същата работа, те трябва да бъдат включени в списъка или да бъдат дописани  като сътрудници.

Преди авторът  да приеме окончателната версия  за публикуване е необходимо всички съавтори да одобрят окончателната версия.

Промени в авторството

Промяната на поверителността в авторството се отнася до добавянето, изтриването или прегрупирането на имена на автори в приетата версия на статията. Изменение на данните за авторите или съавторите не е възможно след приемане и публикуване в онлайн версията.

Ако е необходимо да се промени информацията за авторите, е необходимо да се посочи следното:

1. Причината за добавянето или заличаването на автор,

2. Писмено потвърждение (изпратено сканирано по електронна поща), където всички автори са съгласни, че нотифицираната операция е име на лице, което се добавя или премахва от списъка на авторите.

3. Редакторът ще уведоми автора, че трябва да бъде добавен или премахнат от списъка и ще поиска неговото съгласие.

Изисквания, които не са изпратени от съответния автор, няма да бъдат разглеждани.

Оригиналност и плагиатство

Авторите трябва да представят оригинална писмена статия. Ако използвате идеи на други автори, се изисква писменото им съгласие и използването им.

Плагиатството във всичките му форми представлява неетично поведение и ще бъде строго наказано и като такова е неприемливо. Авторът или авторите са задължени, преди да изпратят материалите си да проверят текста си на някоя от програмите за плагиатство Редакционната колегия си запазва правото да проверява всяка работа чрез тест за плагиатство и ако това се случи, авторът се уведомява.

Оповестяване и конфликти на интереси

Оповестяването и конфликтите на интереси могат да бъдат многократни. Ако авторът или институцията, в която авторът има финансова помощ в проектирането или изследването на проекта са факт, е необходимо, за да се осигури подходящо писмо за информиране на редакцията и обществеността.

В края на текста, под подзаглавие "Конфликт на интереси", всички автори трябва да разкрият всеки действителен или потенциален конфликт на интереси, включително всякакви финансови (директни или косвени), лични или други отношения с други хора или организации в рамките на три години от началото на всяка дейност.

Фундаментални грешки в публикуваните произведения

Ако авторът открие грешка в публикуваната статия, той е длъжен незабавно да информира редакторите или издателите на списания и доколкото е възможно в  същия документ.

В случай на грешка авторът трябва да си сътрудничи с редакционния съвет за отстраняването и.

Авторско право

Авторът/ите гарантират, че техният ръкопис е оригинално тяхно произведение, което не е било публикувано преди; че не е представено за  разглеждане и публикуване на друго място; и че неговото публикуване е одобрено от всички съавтори, ако има такива, както и мълчаливо или изрично от отговорните органи на институцията, в която е извършена работата.

Авторът потвърждава, че статията не съдържа неоснователни или незаконни изявления и не нарушава правата на другите. Ако са включени произведения, защитени с авторски права, авторът  носи отговорност за получаване на писмено разрешение от собствениците на авторски права.

Авторът-кореспондент, като автор на подписа, гарантира, че той / тя има пълни правомощия да направи това от името на автора (авторите).

С подписването на това споразумение авторът дава на Издателя следните права върху ръкописа, включително всички допълнителни материали, както и всички части, извлечения или елементи от него:

• правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа в печатна форма, включително при печат по заявка;

• правото да се правят предварителни публикации, препечатки и специални издания на ръкописа;

• правото да превежда ръкописа на други езици;

• правото да възпроизвежда ръкописа, използвайки фотомеханични или подобни средства, включително, но не само, фотокопие и правото да разпространява тези репродукции;

• правото да възпроизвежда и разпространява ръкописа по електронен или оптичен начин върху всички носители на данни или носители за съхранение - особено при машинно четене / цифрова форма на носители на данни, като твърд диск, CD-ROM, DVD, Blu-ray диск (BD) Мини-диск, лента с данни - и правото да възпроизвежда и разпространява статията чрез тези носители на данни;

• правото да съхранява ръкописа в бази данни, включително онлайн бази данни, и правото на предаване на ръкописа във всички технически системи и режими;

. правото да предоставят  ръкописа на разположение на обществеността или на затворени потребителски групи по индивидуална поръчка, за използване чрез мониторни или други четящи устройства (включително електронни книги), печатни форми, или чрез интернет, други онлайн услуги, както и  чрез вътрешни или външни мрежи.

 

Статиите, публикувани в списанието, са статии с отворен достъп, разпространявани под Creative Commons Attribution - Некомерсиално - NoDerivs 4.0.

Списанието позволява на автор (ите) да депозират (след приемане на версия) и версия (PDF) на Автор (и) в институционално хранилище и некомерсиални тематични хранилища, като PubMed Central, Europe PMC, arXiv и други хранилища, или да я публикувате на личния уебсайт на автора и уебсайта на отдела (включително сайтове за социални мрежи, като например ResearchGate, Academia.edu и т.н.) по всяко време след публикуването. Авторското право и източникът на издателя трябва да бъдат признати и да се направи връзка с DOI на статията.

При получаване на доказателствата авторът се съгласява да проверява внимателно доказателствата, да коригира печатни грешки и да разреши публикуването на коригираните доказателства.

Кореспондентният автор се съгласява да информира съавторите си за всеки от горните условия.